کوئیز- عمومی- جلسه سوم

فیلدهای * دار ضروری هستند.