کوئیز- اختصاصی- جلسه نهم

فیلدهای * دار ضروری هستند.