کوئیز- عمومی- جلسه دوم

فیلدهای * دار ضروری هستند.