کوئیز- اختصاصی- جلسه دوم

فیلدهای * دار ضروری هستند.