کوئیز- عمومی- جلسه چهارم

فیلدهای * دار ضروری هستند.